ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Нашият електронен магазин vendemi.com държи на конфиденциалността и има  отговорно отношение при ползване на личната информация,  която събираме от клиентите на нашия сайт. Когато ни предоставяте информация, Вие се съгласявате www.vendemi.com да използва тази информация, както сме посочили по-долу.

 

  1. Какъв тип информация събираме:

Типът информация, която може да събираме  е: имена, адрес, телефонни номера, адрес на електронна поща и друга информация, която ни предоставяте във връзка с закупуване на стоки от разстояние или уточнения и информация по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта.

  1. Как може да ползваме личната информация:

Ние от vendemi.com може да използваме предоставената от Вас лична информация за регистрация за обработване на поръчки и доставки на стоки, а също и за връзка с Вас за промоции, актуална информация или запитвания.

  1. Предоставя ли се лична информация на трети лица:

Ние от vendemi.com няма да продаваме, отдаваме или умишлено да предоставяме на трети лица лична информация, която сме получили от клиенти, освен в изискваните от закона случаи, при изпращане на пратки за клиенти или ако сме получили предварително съгласието им. Въпреки, че използваме софтуер за анализ на поведението на потребителите не предоставяме конкретизираща директна информация на създателите на софтуера.

4.Как защитаваме личната информация:

Ние от vendemi.com  вземаме предпазни мерки за да защитим конфиденциалността и сигурността на съхраняваната от нас лична информация, както и да я предпазим от неоторизирано или случайно разкриване.  До лични данни достъп имат само оторизирани служители,  задължени да третират тази информация като конфиденциална. Използваме съвременни методи за криптиране на информацията предавана между браузъра и сървърите ни, както и пароли с висока степен на защита за достъп до базите ни с данни.

5.Промени в политиката за защита на личните данни:

Ние от vendemi.com си запазваме правото да променяме политиката за защита на личните данни, като всички промени ще публикуваме на сайта за информация на посетители и клиенти.

6.Нормативни изисквания:

Настоящата политика е част от Общите условия за ползване на този сайт, и е съобразена със законите на Република България и Европейския съюз.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни:

Във връзка с влезлия в сила регламент за защита на личните данни /General Data ProtectionRegulation/, приет от Европейския съюз ние от  vendemi.com предоставяме следната информация за Администратора на лични данни:

ПАКТ 1 ЕООД е Администратор на лични данни по предоставяне на услуги чрез електронен магазин vendemi.com . В това си качество дружеството събира данни от лица само доколкото е нужно да предостави услугата като ги пази с необходимото отговорно отношение и съобразно закона. ПАКТ 1 ЕООД като  Администратор на лични данни определя как и с каква цел обработва личните Ви данни.

  1. Име: ПАКТ 1 ЕООД
  2. ЕИК /БУЛСТАТ: 200245261
  • Седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. София №12А
  1. Адрес за кореспонденция: 7500, гр. Силистра, обл. Силистра, ул. София №12А
  2. Е-mail: contact@vendemi.com
  3. Телефон: 0893517777
  • Удостоверение в списъка с регистрирани Администратори на лични данни №434620/17.11.1017г

Идентификация и регистрация на потребителите в сайта:

Нашият сайт vendemi.com  идентифицира потребителите си като съхранява лог файлове на сървъра и бисквитки на техните устройства. Информацията, която vendemi.com  има право да събира и използва е на основание и за целите на изпълнението на сключения с тях договор според Общите условия. Идентификационната информация за потребителя може да включва 2 или 3 имена, възраст, имейл, адрес и телефон, както и информация от друг характер, която потребителя предоставя доброволно при регистрацията. Тази информация включва и всяка друга, която лицето като потребител въвежда, използва или предоставя когато използва услугите на нашия сайт. На него могат да се регистрират лица над 18 години, както е посочено в Общите условия за ползване на сайта. Това означава , че приемайки Общите условия, потребителят прави  и  деклариране за изискваната  възраст.

Сайтът vendemi.com полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна във връзка с регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, която се попълва от Потребителя при регистрацията, сайтът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставените му данни и последиците от отказ за предоставянето им.

Сайтът vendemi.com може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителя. С цел извършване на заявена от Потребителя доставка такива лични данни ще се предоставят на куриерската фирма „ Еконтекспес“ за да може Потребителят да получава съобщения или обаждания от техни служители с цел приключване на доставката.

Регистрацията на Потребителя е възможна като се попълни съответната електронна форма, която е достъпна в реално време в Интернет на сайта vendemi.com. Чрез натискане на бутон  “Съгласен съм с Общите условия за покупко- продажба чрез сайта” своето съгласие и чрез бутон  “ПОРЪЧВАНЕ” да извърши електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, като така декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.  vendemi.com може да съхранява в лог файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му заявление за приемане на Общите условия, ако възникне правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта vendemi.com по начин, който позволява да се съхранява и възпроизвежда. При попълването на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни  и верни данни за самоличността си /за физическите лица/, правния статут /за юридическите лица/ и другите изискуеми данни и да ги актуализира в 7-дневен срок при настъпили промени. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави изискваните данни и гарантира, че те са верни , пълни, точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни vendemi.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, а също и поддръжката на регистрацията на такъв Потребител. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посоченият от Потребителя имейл и парола за достъп до услугите, достъпни през  уебсайта на vendemi.com. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви допълнителни права, освен тези които са посочени в Общите условия. За юридически лица, регистриращият ги в качеството си на техен представител трябва да въведе пълното си име и адрес, името на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага грижи и да предприема нужните мерки за да опази паролата си ,както и да не я прави достояние на трети лица. Той трябва незабавно да уведомява сайта ни в случай, че се съмнява, че е осъществен или е имало опит за осъществяване на неправомерен достъп. Той носи риска и отговорността за опазване на своята парола, както и за всички действия, които извършва  или се извършват от трето лице чрез паролата му.

 

Защита на личните данни

Администраторът използва личните ви данни за следното:

-управление на уебсайта  vendemi.com и предоставяне на услуги и стоки, които потребителите са закупили

-администриране и поддържане на потребителски профили

-директен маркетинг

-информиране чрез изпращане на новини, рекламни материали, промоции, намаления и други, свързани с дейността на сайта дейности до регистрираните потребители.

vendemi.com обработва личните данни на потребителите на основание на сключения между Потребителя и сайта договор на основата на приемането от Потребителя на Общите условия. Потребителят се съгласява с обработката на личните му данни за целите на директния маркетинг като прави отметка в чекбокс. Той може да се откаже по всяко време от това съгласие отново чрез маркиране на този чекбокс. Личните данни на Потребителя се съхраняват за период от 5 /пет/ години. Ако лицето направи съответната заявка, информацията се заличава незабавно.

Всеки потребител има право на :

-Информираност /във връзка с обработването на личните му данни от администратора/

-Достъп до собствените си лични данни

-Коригиране /ако са неточни /

-Изтриване на лични данни /правото „ да бъдеш забравен“/

-Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни

-Преносимост на личните данни между отделните администратори

-Възражение спрямо обработването на неговите лични данни

-Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, което се основава единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга значително по подобен начин

-Право на защита по съдебен или административен ред в случай, че правата му са били нарушени

Кога Потребителят има право и  може да поиска изтриване на данните си :

-когато личните данни повече не са нужни за целите, за които са били събрани или обработвани

-когато  оттегли своето съгласие, върху което е основано обработването им и няма друго правно основание за обработване

-когато възрази срещу обработването им и няма други законни основания за обработка, които да имат преимущество

-когато са били обработвани незаконосъобразно

-когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на страна членка, което се прилага спрямо АЛД

Кога Потребителят има право и може да ограничи обработването на своите лични данни:

-когато оспори точността на личните данни, като тогава ограничаването е за срок, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни.

– когато обработването е неправомерно, но Потребителят не желая те да бъдат изтрити, а изисква ограничаване на ползването им

-когато възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество над интересите на Потребителя

-когато администраторът няма нужда повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Кога Потребителят може да  упражни право на преносимост на данните:

-когато обработването е основано на съгласие или договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин, субектът на данните, респ. Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат

-има право да прехвърли тези данни на друг администратор без препятствие от страна на администратора, на когото първоначално са предоставени , когато обработването е основано на съгласие или договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин

-когато упражнява това си право на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един на друг администратор,ако това е технически осъществимо.

Право на възражение:

-Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни пред администратора. Администратора на лични данни (АЛД) е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже съществуването на твърди и убедителни законови основания за обработването им и те имат предимство пред интересите, правата и свободите  на субекта на личните данни, или при установяване,упражняване или защита на правни претенции.

-Всеки потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му  данни до Комисията за защита на личните данни или до съда по компетентност.

 

Задължения на Администратора на лични данни /АЛД/:

-Обработва данните в съответствие с принципите на защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това.

-Осигурява защита на данните на етапа на проектиране и по подразбиране.

-Уведомява надзорния орган ,както и субекта на данните когато е налице нарушаване на сигурността на личните данни.

-Документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включая фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите мерки за справяне.

-Прилага технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на личните данни: псевдонимизация, криптиране, гарантиране на системите за обработване, своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, ако има технически или физически инцидент, сътрудничи с надзорния орган за защита на личните данни.

-Създава и прилага вътрешни процедури за приемане, разглеждане и отговор в едномесечен срок на искания или заявления от Потребителите във връзка с упражняване на правата им като субекти на лични данни.

 

Поддържане на Регистър

Сайтът vendemi.com поддържа  регистър на дейностите по обработване,  за които носи отговорност. Той съдържа следната информация :

-Име и координати за връзка с администратора на лични данни

-Цели на обработването

-Категориит есубекти на лични данни, както и описание на типа на тези данни

-Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкривани личните данни

-Описание на сроковете, предвидени за изтриване на различните категории данни, когато това е възможно или е обвързано със някакви законово определени срокове

-Ако и когато е възможно – общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност

 

Органи, регулиращи дейността:

1.Комисия за защита на потребителя: телефон: 0700 111 22, email:info@kzp.bg

2.Комисия за защита на личните данни: телефон:02/91 53 518, email: kzld@cpdp.bg

версия 2, 12.05.2018г